Bun venit pe site-ul Primariei Miercurea Sibiului!

Legislație

Constitutia Romaniei
Codul Civil
Codul de procedură civilă
O.U.G. 57 /2019 Codul Administrativ
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes publică cu modificările și completările ulterioare.
H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
O.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificările și completările ulterioare.
O.G. nr. 33 / 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale.
Hotărârea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Legea nr. 53 / 2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
Legea bugetului de stat
Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 227 / 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 207 / 2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale
OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, cu modificările și completările ulterioare.
H.G. nr. 890 / 2005 aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Legea nr. 165 / 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificările și completările ulterioare.
O.G. 28 / 2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare.
Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
Legea Nr. 145 /2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ci completarile ulterioare
Legea nr. 17/2014 Legea privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Legea 119 / 1996 privind actele de stare civila, cu modificările și completările ulterioare
H.G. 64 / 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila, cu modificările și completările ulterioare.
O.G. nr. 41 / 2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare.
H.G.R. nr. 495 / 1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.
Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu modificările și completările ulterioare.
O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.
Lege 292/2011 a asistentei sociale
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificările și completările ulterioare.
Ordin nr. 839 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Ordin nr. 233 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism
Regulamentul privind recepția construcțiilor
Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
H.G. 395 / 2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul nr. 75 / 2019 aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgentă cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 481 / 2004 privind protectia civila, cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
H.G. nr. 308 / 1995 privind organizarea si functionarea activitatii de pregatire in domeniul apararii civile
Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor de utilități publice cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 101 / 2006 a serviciului public de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 334 / 2002 privind bibliotecile cu modificările și completările ulterioare
O.U.G.nr. 118 / 2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern
Lege nr. 60 /1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close