Developed by JoomVision.com

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOAR?


AL GRUPULUI SCOLAR ILIE MACELARIU MIERCUREA SIBIULUI
AN SCOLAR

2010-2011

Capitolul I – Dispozitii generale


Art.1
. Prezentul regulament este ?ntocmit conform prevederilor Constitutiei Rom?niei, ale Legii Învatam?ntului nr. 84/1995, ale Statutului personalului didactic (legea nr. 128/1997), ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar – 2005, ale altor acte normative elaborate de MEC si ale Codului muncii (Legea nr. 53/2003 modificata si completata).
Art.2
. Regulamentul contine normele de organizare si functionare a Grupului Scolar Ilie Macelariu Miercurea Sibiului  prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, personalul scolii si parinti atat din scoala cat si din structurile apartinatoare scolii, respectiv SCOALA CU CLASELE I-VIII APOLDU DE SUS si SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBARCA..
Art.3
. Salariatii unitatii trebuie sa respecte acest regulament si, ?n caz de nevoie, sa apere ?n mod argumentat interesele scolii.
Art.4
. Relatiile dintre salariati se stabilesc astfel:
a) relatiile ierarhice, pe verticala:
- cadre didactice, responsabil catedra, director adjunct, director
- personal didactic auxiliar si nedidactic, serviciul administrativ, director adjunct, director
b) relatii de colaborare, pe orizontala, ?ntre membrii comisiei metodice si ?ntre diferitele compartimente.
Art.5
. Relatiile dintre salariatii unitatii scolare se bazeaza pe respect reciproc, lipsa oricarei forme de discriminare, consensualism, buna credinta, informare si consultare.


Capitolul II – Organizarea si conducerea scolii


Art.1
. Conducerea scolii este asigurata de organe de decizie: Consiliul profesoral, Consiliul de administratie, Directiune; de organe de lucru: comisii de catedra, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii ?n educatie, consiliile profesorilor claselor, comisii pe probleme. Organigrama liceului care se aproba ?n fiecare an de catre Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administratie este anexa la prezentul regulament.
Aceste organe ?si desfasoara activitatea pe baza unor planuri de munca anuale si semestriale supuse aprobarii Consiliului de administratie.
Art.2
. Fiecare comisie va avea o mapa care va contine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de functionare al comisiei si alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrata de responsabilul comisiei si va fi pastrata la directiune.
Art.3
. Procesele verbale ?ntocmite la fiecare sedinta vor consemna ordinea de zi, absentele, hotar?rile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenti, iar cei absenti vor semna ulterior de luare la cunostinta.
II.1. Organe de decizie
II.1.1. Consiliul profesoral

Art.4
. Consiliul profesoral functioneaza conform prevederilor Regulamenului de organizare si functionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar – 2005 si are urmatoarele atributii:
a. Aproba reprezentantii sai ?n Consiliul de administratie.
b. Dezbate si adopta variante de proiecte curriculare, profilul liceului, numarul de clase formate si profilul acestora.
c. Aproba proiectul planului de scolarizare.
d. Valideaza situatia scolara la sf?rsit de semestru si de an scolar.
e. Decide asupra aplicarii de recompense sau de sanctiuni ?n conformitate cu prezentul regulament.
f. Absenta nemotivata la Consiliul profesoral atrage pierderea punctajului corespunzator din fisa de evaluare.
II.1.2. Consiliul de administratie

Art.5.
Competentele Consiliului de administratie sunt cele prevazute ?n art. 33 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar - 2005.
II.1.3. Consiliul pentru curriculum

Art.6
. Consiliul pentru curriculum este compus din sefi de catedra, directorul si directorul adjunct al scolii, psihologul scolii si coordonatorul de proiecte. Presedintele consiliului este directorul scolii. Componenta consiliului este aprobata ?n fiecare an scolar de Consiliul profesoral.
Art.7
. Consiliul pentru curriculum elaboreaza:
a. proiectul curricular al scolii: trunchi comun, discipline optionale, finalitati si obiective ale scolii, metodologia de evaluare, criterii de selectie a elevilor;
b. oferta educationala a scolii si strategia promotionala; analizeaza si vizeaza CD? ;
c. criterii de clasificare a optiunilor elevilor si de ?ntocmire corecta a schemelor orare;
d. metodologia de aplicare a activitatii de consiliere si orientare;
e. programe si planuri anuale si semestriale;
Documentele elaborate sunt supuse aprobarii Consiliului profesoral.
Art.8.
Consiliul pentru curriculum are ?n subordine urmatoarele comisii:
a. Comisiile de catedra
b. Comisia de perfectionare metodica
c. Comisia pentru orar.

II.2. Organe de lucru.

Art. 9.
Organe de lucru sunt urmatoarele:
a) Comisii cu caracter permanent:
– Comisiile de catedra;
– Consiliul pentru curriculum;
– Comisia educativa, av?nd ?n subordine: consiliile profesorilor claselor, Comisia pentru burse, Comisia de orar si Comisia de organizare a serviciului pe scoala;
– Comisia de perfectionare metodica;
– Comisia pentru activitati extracurriculare;
– Comisia de protectie civila;
– Comitetul pentru securitate si sanatate ?n munca;
– Comisia pentru PSI;
– Comisia de receptie;
– Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
b) Comisii cu caracter temporar:
– Comisia de inventariere;
– Comisia de casare;
– Comisia de disciplina si conciliere;
c) Comisii ?nfiintate ?n baza unor legi, ordonante de urgenta si hotar?ri de guvern:
– Comisia de acordare a sprijinului financiar „Bani de liceu”;
– Comisia de acordare a unui ajutor financiar ?n vederea achizitionarii de calculatoare.
Art.10
. Comisiile se constituie anual (Consiliul de adminstratie put?nd decide formarea si a altor comisii), iar responsabilii comisiilor sunt numiti de Consiliul de administratie.
II.2.1. Comisiile de catedra

Art. 11.
Comisiile de catedra se constituie pe arii curriculare sau pe discipline, conform hotar?rii Consiliului de administratie. Daca din catedra fac parte profesori de mai multe discipline, responsabilul catedrei numeste c?te un responsabil pentru fiecare dintre disciplinele componente.
Comisiile de catedra elaboreaza, p?na la sf?rsitul anului scolar curent, ?n fiecare an, o pre?ncadrare a profesorilor pentru anul scolar urmator, tin?ndu-se cont de continuitate si de planul de scolarizare aprobat de ISJ.
Art.12
. Documentele catedrei sunt:
• Tabel cu membrii catedrei;
• Încadrarea;
• Planul managerial anual al catedrei;
• Raport de activitate;
• Repartizarea responsabilitatilor ?n catedra;
• Tematica sedintelor de catedra (una pe luna);
• Programele disciplinelor optionale (avizate de I.S.J.);
• Planificarile anuale, semestriale;
• Cercuri (tabel nominal cu elevii participanti, tematica, programul);
• Lista manualelor alternative si optiunea pentru anul ?n curs pe clase;
• Oferta catedrei pentru disciplinele la decizia scolii;
• Informari periodice la cererea Consiliul de administratie.
Programele, planificarile, planul anual al catedrei vor fi elaborate si discutate la ?nceputul anului scolar.
II.2.2. Comisia educativa

Art.13
. Comisia educativa se constituie la ?nceputul fiecarui an scolar, fiind formata din responsabilul Comisiei dirigintilor, directorul adjunct, coordonatorul de proiecte, si av?nd ?n subordine consiliile claselor, Comisia de organizare a serviciului pe scoala, Comisia de orar, Comisia pentru burse.
Art.14
. Responsabilul Comisiei educative este Directorul adjunct.
Art.15
. Comisia educativa se ?ntruneste de c?te ori responsabilul sau directiunea considera necesar.
Art.16
. Comisia educativa coordoneaza parteneriatele, organizeaza colaborarea liceului cu alti factori educationali: familia, comunitatea locala, Consiliul elevilor, etc.
Art.17
. Comisia dirigintilor este alcatuita din dirigintii tuturor claselor.
Art.18
. Dirigintii vor ?ntocmi urmatoarele documente:
• planul de activitate anual;
• planul de activitate semestrial (planificarea temelor, activitati extracurriculare);
• caietul dirigintelui.
Daca dirigintii desemnati pentru un an scolar nu ?si vor ?ndeplini aceste atributii, responsabilul Comisiei dirigintilor nu va aproba punctajele corespunzatoare din fisa de evaluare si poate propune Consiliului de Administratie retragerea calitatii de diriginte.
Art.19
. Consiliul clasei este format din toti profesorii care predau la clasa respectiva, liderul elevilor si reprezentatul parintilor.
• Consiliul clasei se ?ntruneste semestrial sau la solicitarea dirigintelui, a unuia dintre profesorii clasei, a directorului sau la solicitarea a 2/3 din parintii elevilor.
• Consiliul este statutar daca sunt prezenti cel putin 2/3 din totalul membrilor sai.
• Hotar?rile se adopta cu majoritate simpla.
• Atributiile Consiliului clasei sunt prevazute de art. 42 din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar - 2005.
Art.20
. Comisia de organizare a serviciului pe scoala este formata din trei membri si este condusa de directorul adjunct.
Art.21
. Comisia organizeaza serviciul pe scoala pentru profesori si elevi. Planificarea se pastreaza la comisie si la secretariat. Comisia afiseaza planificarea profesorilor si a elevilor de serviciu pe scoala ?n cancelarie si la avizierul de la intrarea ?n scoala.
Art.22
. Dirigintii si profesorii de serviciu asigura instruirea elevilor de serviciu.
Art.23
. Serviciul elevilor se desfasoara astfel:
a. Serviciul pe clasa

• Dirigintii vor stabili grupe de c?te 2 elevi care, ?n ordine alfabetica, vor efectua zilnic serviciul pe clasa.
• Elevii de serviciu pe clasa au urmatoarele atributii:
• se prezinta la cursuri cu 5 minute ?nainte de ?nceperea acestora si parasesc ultimii sala de clasa;
• asigura creta si stergerea tablei; stergerea tablei se va face si dupa ultima ora de curs;
• asigura pastrarea curateniei ?n clase ?n timpul programului, atention?nd elevii care produc dezordine;
• golesc cosul ?n pauze (atunci c?nd e necesar) si la sf?rsitul programului;
• verifica prezenta la ore a colegilor de clasa si comunica profesorilor numele elevilor absenti;
• ?n timpul activitatii care se desfasoara ?n cabinete, laboratoare, etc. elevii de serviciu ?ncuie clasa. Bunurile de valoare nu se lasa ?n sala de clasa.
b. Serviciul pe scoala

• Serviciul pe scoala va fi asigurat de cate 1  elev, conform unei planificari semestriale a claselor stabilite de Comisia de organizare a serviciului pe scoala si avizate de conducerea scolii.
• Dirigintii claselor vor transmite la responsabilul Comisiei de organizare a serviciului pe scoala, cu minimum 3 zile ?nainte de ?nceperea serviciului pe scoala, tabelul nominal al elevilor de serviciu.
• Elevii nu au dreptul sa faca schimbari ?n planificare dec?t cu avizul scris al dirigintelui. În cazul unor lucrari scrise, elevul  de serviciu va fi ?nlocuit  de un elev din alta clasa, stabilit de profesorii de serviciu pe scoala si consemnat ?n registrul serviciului pe scoala.
• Serviciul pe scoala se organizeaza astfel:
1elev la intrarea principala,
Sarcinile elevilor de serviciu pe scoala:
Îsi desfasoara activitatea ?ntre orele :
- 8 – 14
Elevii de la intrarea principala:
• legitimeaza persoanele straine, consemneaza datele acestora ?n registrul de evidenta si nu permit accesul acestora ?n clase;
• ?ndeplinesc sarcinile trasate de profesorul de serviciu, directiune, secretariat;
• ?n cazul unor incidente cu persoane straine, anunta profesorul de serviciu;
• conduc persoanele straine la cancelarie, secretariat sau directiune
Elevii de la etajul I :
• asigura disciplina ?n timpul pauzelor si intrarea elevilor la ore;
• semnaleaza profesorului de serviciu eventualele nereguli;
Elevii care nu se prezinta la serviciu sau ?si schimba locul programat vor fi sanctionati prin scaderea unui punct la purtare.
Art. 24.
Serviciul profesorilor
Programarea serviciului pe scoala se face de catre comisia numita, ?n functie de orarul cadrelor didactice, astfel ?nc?t profesorul de servicui sa-si poata exercita atributiile fara a fi afectata activitatea sa didactica.
Sarcinile profesorilor de serviciu:
• ?si desfasoara activitatea ?ntre 8 – 14
• organizeaza serviciul pe scoala si prezinta elevilor de serviciu sarcinile pe care le au ?n timpul serviciului;
• supravegheaza starea de disciplina a elevilor ?n timpul pauzelor;
• supravegheaza sa nu se exercite presiuni si amenintari asupra elevilor;
• anunta conducerea scolii si organele de ordine si de interventie ?n cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, amenintari prin telefon, etc.);
• se asigura ca elevii nu parasesc incinta scolii ?n timpul programului fara acordul dirigintelui sau al unui profesor al clasei;
• supravegheaza consemnarea numelor elevilor ?nvoiti si ale profesorilor care care au acordat ?nvoirea;
• verifica prezenta cadrelor didactice la ore si informeaza conducerea scolii de absentele semnalate; ia masuri de suplinire si consemneaza aceste aspecte ?n procesul verbal.
Daca profesorii de serviciu nu-si realizeaza atributiile vor fi depunctati ?n fisa de evaluare anuala, la propunerea responsabilului Comisiei educative.
Profesorii de serviciu consemneaza eventualele evenimente si semneaza ?n registrul unic al serviciului pe scoala.
Art. 25
. Comisia de orar este formata din 3 membri desemnati de director.
Art.26.
Atributiile comisiei sunt urmatoarele:
• alcatuieste orarul scolii;
• alcatuieste repartizarea pe sali a grupelor de limbi straine;
• modifica orarul scolii c?nd este cazul (miscarea cadrelor didactice, comunicari din partea M.E.C., I.S.J. etc.), afiseaza orarul claselor si al cadrelor didactice si asigura transmiterea lui la clase.
Art.27
. Programul de functionare al liceului este stabilit ?n fiecare an, ?nainte de ?nceperea cursurilor de Consiliul de Administratie. Modificarile ulterioare sunt efectuate de Consiliul de Administratie.
II.2.3. Comisia de perfectionare metodica

Art. 28
. Comisia de perfectionare metodica se constituie la ?nceputul fiecarui an scolar, fiind formata din 5 membri, seful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesionala din unitatea de ?nvatam?nt. Doi dintre membrii acestei comisii coordoneaza activitatile specifice mentoratului.
Art. 29
. Comisia se ?ntruneste semestrial si ori de c?te ori este nevoie.
Art. 30.
Atributiile Comisiei de perfectionare metodica sunt:
• sa sprijine personalul didactic ?n aplicarea reformei sistemului educational si ?n ?mbunatatirea activitatii didactice;
• sa informeze prompt personalul didactic cu privire la planuri de ?nvatam?nt, curriculum, programe scolare etc. si la modul de aplicare a acestora;
• sa mentina permanent contactul cu I.S.J., inform?ndu-se cu privire la modificarile ce pot aparea ?n curriculum, la modalitatile de evaluare si la modul de aplicare a acestora;
• sa mentina legatura cu institutiile abilitate cu formarea si perfectionarea continua;
• sa informeze personalul didactic de modificarile care apar ?n sistemul de perfectionare ;
• sa sprijine personalul didactic ?n activitatea de perfectionare si de sustinere a examenelor pentru obtinerea gradelor didactice;
• sa-i sprijine, din punct de vedere metodic, pe profesorii aflati la ?nceputul activitatii didactice;
• sa organizeze seminarii, lectii deschise, discutii pe diferite probleme;
• sa studieze posibilitatea de realizare a unui punct de informare metodica.
II.2.4. Comisia de activitati extracurriculare

Art. 31
. Componenta comisiei este stabilita de Consiliul de Administratie. Pe tipuri de activitati, se alege c?te un responsabil (sportiv, artistic, stiintific, timp liber, vacante).
Art. 32.
Comisia are urmatoarele atributii:
• centralizeaza cercurile propuse de fiecare catedra, elevii participanti, programul cercurilor;
• propune activitati pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive, etc.);
• coordoneaza pregatirea si desfasurarea serbarilor scolare, a balului bobocilor, a concursurilor scolare.
II.2.5. Comisia de protectie civila

Art. 33
. Comisia de protectie civila este constituita si functioneaza ?n conformitate cu legislatia ?n vigoare.
Art. 34
. Atributiile comisiei sunt:
• stabilirea unui program semestrial de popularizare si avertizare a elevilor ?n privinta calamitatilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundatii, incendii) sau produse de om (incendii, razboaie, poluare radioactiva, chimica, etc.);
• stabilirea unui program de activitati practice care sa vizeze pregatirea elevilor pentru a reactiona rapid si eficient ?n cazul producerii accidentelor mai sus mentionate;
• stabilirea si mentinerea unor contacte permanente cu factorii responsabili ?n protectie civila de la nivelul judetului Timis (Inspectorat ?colar, armata, etc.);
• prezentarea unor materiale informative pentru documentarea profesorilor si elevilor ?n protectie civila; organizarea unor lectii deschise, dezbateri, etc.
II.2.6. Comitetul pentru securitate si sanatate ?n munca

Art. 35
. Este constituit si functioneaza ?n conformitate cu Legea 90/1996 privind normele generale de protectie a muncii, Codul muncii, Normele generale privind protectia muncii (2000), Programul de masuri nr. 30012 aprobat de M.E.C. si Instructiunile Ministerului Învatam?ntului nr. 32160.
Art. 36.
Comitetul pentru securitate si sanatate ?n munca are ?n subordine responsabilii de catedra ai disciplinelor ce folosesc laboratoarele, salile de sport, dirigintii claselor, laboranti, secretar, administrator. si pe responsabilul compartimentului de protectia muncii.
Art.37
. Componenta comitetului se stabileste la fiecare ?nceput de an scolar si este coordonata de conducatorul unitatii sau de reprezentantul sau care desemneaza responsabilul compartimentului de protectia muncii.
Art.38.
Atributiile Comitetului pentru securitate si sanatate ?n munca constau ?n:
• prelucrarea normelor de protectie a muncii pe diferite compartimente si activitati, tin?nd cont de riscurile si accidentele ce pot interveni;
• organizarea instructajelor de protectie a muncii pe activitati (la fiecare doua luni);
• efectuarea instructajelor de protectie a muncii pentru activitati extracurriculare (de catre conducatorii activitatilor);
• prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aparea ?n scoala si ?n afara scolii;
• asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatilor scolii ?n colaborare cu administratia locala.
Art. 39
. Comitetul pentru securitate si sanatate ?n munca se ?ntruneste semestrial si ori de c?te ori este nevoie.
Art. 40
. Comisia de Cruce Rosie face parte din Comitetul pentru securitate si sanatate ?n munca si este formata din 3 membri, dintre care Consiliul de administratie desemneaza un responsabil. Are urmatoarele atributii :
• Ia masuri de echipare a cabinetelor, salilor de sport, cu truse medicale si masuri de instruire a cadrelor didactice si a elevilor privind acordarea primului ajutor ?n caz de accidente.
• Întocmeste un program de activitate anual ?n baza caruia functioneaza.
• Asigura informarea elevilor privind masurile de prevenire si ?nlaturare a unor maladii.
• Difuzeaza ?n toate clasele sfaturi generale privind igiena personala si colectiva.
• Asigura informarea elevilor privind masurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, consumului de droguri.
• Organizeaza un cerc „Sanitarii priceputi”; pregateste echipaje care participa la concursuri specifice.
• Colaboreaza cu Crucea Rosie – filiala Sibiu, careia i se subordoneaza, c?t si cu organizatii internationale care au ca scop mentinerea sanatatii elevilor.
II.2.7. Comisia de prevenire si stingere a incendiilor (PSI)

Art. 41.
Atributiile comisiei PSI sunt:
• Organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor prin planul anual de munca.
• Urmareste realizarea actiunilor stabilite si prezinta periodic normele si sarcinile de prevenire si stingere a incendiilor, ce revin personalului si elevilor, precum si consecintele diferitelor manifestari de neglijenta si nepasare.
• Întocmeste necesarul de mijloace si materiale pentru PSI si solicita conducatorului de unitate fondurile necesare.
• Difuzeaza ?n salile de clasa, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare ?n caz de incendiu si normele de comportare ?n caz de incendiu.
• Prezinta materiale informative si de documentare care sa fie utilizate de diriginti, profesori, laboranti ?n activitatea de prevenire a incendiilor.
II.2.8. Comisia de disciplina si conciliere

Art. 42.
Se constituie la ?nceputul fiecarui an scolar, conform cu dispozitiilor art.119 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Este numita ?n baza hotar?rii Consiliului profesoral al unitatii, prin decizia directorului si are ?n componenta doua cadre didactice, doi elevi, doi parinti, un reprezentant al personalului didactic auxiliar/nedidactic, un reprezentant al sindicatului si consilierul psiho-pedagogic. Cadrele didactice vor fi nominalizate de Consiliul profesoral, elevii de catre Consiliul elevilor, parintii de catre Comitetul de parinti, reprezentantul personalului didactic auxiliar/nedidactic, de catre Consiliul de administratie, iar reprezentantul sindicatului de catre organizatia sindicala a liceului.
Art. 43
. Comisia are ?n principal urmatoarele atributii:
• Analizeaza si propune solutii de rezolvare a situatiilor conflictuale, a sesizarilor sau a reclamatiilor.
• Promoveaza spiritul de ?ntelegere, comunicarea si colaborarea la nivelul scolii si a ?ntregului personal angajat.
• Contribuie la ?mbunatatirea modalitatilor de comunicare si relationare a elevilor, profesorilor, personalului didactic auxiliar si nedidactic, parintilor, ?n scopul armonizarii acestora si al respectarii prevederilor regulamentului scolar si a regulamentului de ordine interioara.
II.2.9 Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
– se constituie si functioneaza conform prevederilor Legii privind asigurarea calitatii ?n educatie (nr.75/2005) si ale capitolului IV din Regulamentul de functionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005.

Capitolul III – Procesul instructiv – educativ


III.1. Procesul de ?nvatam?nt.
Standardele procesului de ?nvatam?nt.
Art. 1.
Procesul instructiv – educativ se realizeaza prin activitati curriculare (lectii, lucrari de laborator) si extracurriculare (cercuri, formatii artistice, echipe sportive etc.).
III.2. Structura anului scolar.

Art. 2.
Este cea stabilita de M.E.C. pentru acest an scolar.
III.3. Programul scolar. Orarul scolar.

Art. 3
. Orele de ?ncepere si ?ncheiere a cursurilor se aproba de Consiliul de administratie la propunerea directorului si a comisiei de orar.
Art. 4.
Orarul scolii se ?ntocmeste de Comisia de orar si se aproba ?n Consiliul de administratie ?nainte de ?nceperea cursurilor.
Art. 5
. Activitatile extracurriculare (pregatirea suplimentara, cercurile, activitatile cultural artistice, sportive etc.) se desfasoara ?n afara orarului scolii. Organizarea, evidenta si raspunderea acestor activitati revine Comisiilor de catedra si Consiliului pentru curriculum.
Art. 6
. Ordinea si disciplina se asigura de cadrele didactice, personalul auxiliar, profesorii de serviciu si conducerea scolii. În vederea asigurarii disciplinei, cadrele didactice vor tine cont de urmatoarele :
• Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs fara aprobarea scrisa a directiunii. Solicitarile cadrelor didactice pentru scoaterea elevilor de la ore ?n vederea participarii la activitati extracurriculare vor fi depuse din timp sub forma de cerere adresata directorului, cu precizarea numelui elevilor si a perioadei ?n care vor absenta. Dirigintii vor motiva absentele acestor elevi numai ?n baza cererii aprobate de director.
III. 4. Accesul ?n scoala si securitatea elevilor

Art. 7
. Accesul persoanelor si al autovehiculelor ?n incinta unitatii scolare se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea si iesirea din perimetrul scolii. Este permis numai accesul autovehiculelor care apartin salvarii, pompierilor, politiei, salubrizarii sau jandarmeriei, precum si a celor care asigura interventia operativa pentru remedierea unor defectiuni ale retelelor interioare (electrice, gaz, apa, telefonie etc.) sau a celor care aprovizioneaza unitatea cu materialele contractate.
Art. 8
. Accesul parintilor este permis ?n baza verificarii identitatii acestora la punctul de control, unde se va afla si registrul ?n care se vor nota: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate.
Art. 9
. Accesul altor persoane este permis numai dupa obtinerea aprobarii conducerii unitatii de ?nvatam?nt, pe baza ecusonului care atesta calitatea de invitat/vizitator, dupa efectuarea procedurilor de identificare, ?nregistrare si control de catre personalul de paza. Ecusoanele vor fi purtate la vedere pe toata perioada sederii ?n scoala si se restituie la plecare.
Art. 10.
Este interzis accesul ?n institutie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum si a celor care au intentia vadita de a deranja ordinea si linistea publica. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor ?nsotite de c?ini, precum si a persoanelor care detin arme, obiecte contondente, substante toxice, exploziv-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau usor inflamabile. Este intezisa introducerea publicatiilor cu caracter obscen sau agitator, a stupefiantelor, a bauturilor alcoolice si a tigarilor. Se interzice comercializarea acestor produse ?n perimetrul scolii sau ?n imediata apropiere a acesteia.
Art. 11
. Personalul de paza si cadrele didactice au obligatia sa supravegheze comportamentul vizitatorilor si sa verifice salile ?n care acestia sunt invitati, pentru a nu fi lasate sau abandonate obiecte care prin continutul lor pot produce evenimente deosebite.
Art. 12
. În situatia organizarii sedintelor cu parintii sau a altor ?ntruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc., prevazute a se desfasura ?n incinta scolii, conducerea unitatii si profesorii implicati vor supraveghea intrarea ?n scoala a persoanelor invitate sa participe la aceste manifestari.
Art. 13
. Programul scolii, precum si programul de audiente la nivelul diferitelor departamente se stabileste semestrial de catre conducerea unitatii de ?nvatam?nt si se afiseaza la punctul de control.
Art. 14
. Dupa terminarea orelor de curs si ?n timpul noptii, cladirea scolii va fi ?ncuiata de catre personalul de paza din tura, dupa ce ?n prealabil s-a verificat daca au fost respectate masurile ?mpotriva incendiilor si sigurantei imobilului.
Art. 15
. Personalul de paza este obligat sa cunoasca si sa respecte ?ndatoririle ce ?i revin, conform fisei postului, fiind direct raspunzator pentru paza si integritatea obiectivului, a bunurilor si a valorilor ?ncredintate, precum si pentru asigurarea ordinii ?n perimetrul scolii.
Capitoul IV – Resurse umane


IV.1. Profesorii

Art.1
. Profesorii au urmatoarele obligatii:
• Sa ?ndeplineasca atributiile prevazute ?n fisa individuala a postului la termenele stabilite;
• Sa ?ndeplineasca sarcinile trasate de organele de decizie si de lucru;
• Sa participe la activitatile tuturor comisiilor din care fac parte;
• Sa efectueze planificarile si sa le prezinte responsabililor de catedra la termenele stabilite;
• Sa se preocupe de perfectionarea continua ?n specialitate si psihopedagogica (prin studiu individual) si sa participe la actiunile de perfectionare organizate de catedra, scoala, I.S.J., si la reciclari periodice, conform deciziei Consiliului de administratie);
• Sa pregateasca permanent si cu responsabilitate a toate activitatile didactice; stagiarii precum si cadrele desemnate de Consiliul de Administratie vor ?ntocmi planuri de lectie;
• Sa ?ntocmeasca si sa transmita la termen statisticile si informarile solicitate de responsabilii comisiilor si de directiune;
• Sa foloseasca un limbaj corespunzator ?n relatiile cu elevii, cu parintii, cu celelalte cadre didactice si cu personalul scolii;
• Sa nu lezeze ?n nici un mod personalitatea elevilor, sa nu primejduiasca sanatatea lor fizica si psihica;
• Sa nu aplice pedepse corporale;
• Sa respecte deontologia profesionala;
• Sa nu desfasoare activitati politice si de prozelitism religios ?n scoala;
• Sa nu lipseasca nemotivat de la ore sau de la serviciul pe scoala;
• Sa anunte la ?nceputul programului conducerea scolii ?n cazul ?n care nu se poate prezenta la ore din motive medicale;
• Sa anunte conducerea scolii ?n cazul ?n care elevii unei clase absenteaza de la ora, sa treaca absentele si sa ram?na ?n scoala pe durate respectivei ore;
• Sa consemneze absentele la ?nceputul orelor si notele acordate ?n catalog; profesorii care utilizeaza catalogul personal au obligatia de a consemna absentele si notele ?n catalogul oficial la sf?rsitul fiecarei zile de curs;
• Sa anunte profesorii de serviciu daca retin catalogul ?n afara orelor de curs;
• Sa ia masuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de ?nvatare si sa desfasoare activitati suplimentare cu elevii capabili de performanta;
• Sa respecte programa scolara si ordinele M.E.C. privind volumul temelor pentru acasa (20 – 25 minute pentru o ora de curs), pentru a nu suprasolicita elevii;
• Sa nu dea teme de vacanta dec?t cu caracter facultativ;
• Sa nu faca presiuni asupra elevilor pentru a-i determina sa participe la concursuri si alte activitati extracuriculare;
• Sa ?ncheie situatia scolara (media semestriala) a elevilor ?n ultima ora de curs;
• Sa faca evaluarea elevilor tin?nd cont de prevederile codului/regulilor de evaluare;
• Sa discute cu parintii evaluarea elevilor ?n orele de consultatii stabilite la ?nceputul anului scolar.
Art.2
. Pentru absente nemotivate la ore sau pentru actiuni care determina ?ndepartarea elevilor de la orele de curs, cadrele didactice vor fi supuse sanctiunilor prevazute de Statutului personalului didactic. Cadrul didactic este obligat sa semneze zilnic condica de prezenta si sa consemneze continutul tematic al activitatii de ?nvatare corespunzator planificarii calendaristice. Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea sanctiunilor prevazute de Statutului personalului didactic. Nu se admit ?nt?rzieri, absente nemotivate, schimbarea orelor ?ntre profesori. Învoirile cadrelor didactice se accepta numai pe baza cererilor scrise ?nregistrate la secretariatul scolii. Concediile medicale se depun la secretariatul scolii ?n termen de maximum trei zile de la reluarea activitatii.
Art.3
. Profesorii diriginti au obligatiile prevazute ?n art. 45 din Regulamentul de organizare si functionare al unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar de stat.
IV. 2 Personalul didactic auxiliar si nedidactic.

Art.4.
Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitatii de ?nvatam?nt.
• Secretariatul functioneaza pentru elevi, parinti, personalul unitatii de ?nvatam?nt si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. Acest program se desfasoara zilnic ?ntre orele 12-15 .
• Secretariatul asigura permanenta pe ?ntreaga perioada de desfasurare a orelor.
• Secretarul completeaza fisele matricole, cataloagele de corigenta si se ocupa de arhivarea tuturor documentelor scolare.
• În perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat.
• Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac ?n conformitate cu reglementarile stabilite prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii.
• Procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii se fac ?n conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara ?n ?nvatam?ntul preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii.
• Evidenta, selectionarea, pastrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii, se face ?n conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996.
• Atributiile specifice postului de secretar se regasesc ?n fisa postului.
Art.5
. Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitatii de ?nvatam?nt.
• Serviciul de contabilitate al unitatii de ?nvatam?nt si al centrului de executie bugetara, subordonat directorului-ordonator tertiar de credite, asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de ?nvatam?nt, ?n conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
• Contabilitatea ?ndeplineste orice sarcini financiar-contabile ?ncredintate de director sau stipulate expres ?n acte normative.
• Atributiile specifice postului de contabil se regasesc ?n fisa postului.
Art.6.
Serviciul de administratie este subordonat directorului unitatii de ?nvatam?nt.
• Administratorul ?si desfasoara activitatea sub conducerea directorului, raspunde de gestionarea si ?ntretinerea bazei materiale a unitatii de ?nvatam?nt, coordoneaza activitatea personalului administrativ de ?ntretinere si curatenie, paznici, portari, muncitori.
• Întregul inventar mobil si imobil al unitatii de ?nvatam?nt se trece ?n registrul inventar al acesteia si ?n evidentele contabile. Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitatii de ?nvatam?nt se poate face numai cu ?ndeplinirea formelor legale.
• Programul personalului de ?ngrijire se stabileste de director, potrivit nevoilor unitatii de ?nvatam?nt si se aproba de director.
• Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ?ngrijire. În functie de nevoile unitatii de ?nvatam?nt, directorul poate schimba aceste sectoare.
• Administratorul nu poate folosi personalul subordonat ?n alte activitati dec?t cele necesare unitatii de ?nvatam?nt.
• Atributiile specifice postului de administrator se regasesc ?n fisa postului.
Art.7.
Bibliotecarul este subordonat directorului unitatii de ?nvatam?nt.
• Bibliotecarul organizeaza activitatea bibliotecii, asigura functionarea acesteia si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii si de carte.
• Activitatile de baza ale bibliotecarului sunt:
a) ?ndruma lectura si studiul elevilor si ajuta la elaborarea lucrarilor, pun?nd la dispozitia acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care sa le ?nlesneasca o orientare rapida ?n colectiile bibliotecii;
b) sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic;
c) participa la toate cursurile specifice de formare continua.
• Bibliotecarul organizeaza sau participa la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, ?nt?lniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de carti, standuri de noutati sau de colectii de carti, prezentari de manuale, etc.
• Atributiile specifice postului de bibliotecar se regasesc ?n fisa postului.
Art.8
. Laborantul si informaticianul sunt subordonati directorului unitatii de ?nvatam?nt.
Atributiile fiecaruia sunt mentionate ?n fisele de post aprobate de director.
IV.3. Elevii

IV.3.1. Dob?ndirea calitatii de elev

Art.9.
Dob?ndirea calitatii de elev a liceului se face ?n conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar - 2005 .
IV.3.2. Exercitarea calitatii de elev

Art. 10.
Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la activitatile curriculare si extracurriculare existente ?n programul scolii .
Art. 11
. Frecventarea tuturor cursurilor prevazute ?n orar este obligatorie pentru fiecare elev.
Art. 12.
Evidentierea prezentei se face la ?nceputul fiecarei ore de curs de catre profesori, care consemneaza ?n catalog absentele. Elevii care nu se afla ?n clasa la intrarea profesorului sunt considerati absenti la ora respectiva.
Art.13
. În cazuri bine motivate elevii care ?nt?rzie pot cere permisiunea cadrului didactic sa asiste la ora, acesta put?nd motiva absenta pana la sf?rsitul orei.
Art. 14
. Se interzice cadrelor didactice eliminarea elevilor de la orele de curs. Elevii care perturba orele de curs vor fi pusi ?n discutia Consiliului Profesorilor clasei pentru a fi sanctionati.
Art. 15
. Parasirea spatiilor de ?nvatam?nt (sala de clasa, laborator, teren de sport, scoala) ?n timpul orelor de curs se face numai ?n cazuri de forta majora cu aprobarea cadrului didactic sau a profesorului – diriginte. Parasirea scolii ?n aceste situatii se face pe baza biletului de voie semnat de diriginte sau de profesorul cu care elevul are ora.
Art.16.
Absentele datorate ?mbolnavirii elevilor, bolilor molipsitoare sau altor cauze de forta majora dovedite cu acte legale sunt considerate motivate.
Art.17.
Motivarea absentelor se efectueaza numai de diriginte pe baza urmatoarelor acte:
• adeverinte eliberate de medicul cabinetului scolar, medicul de familie sau medicul specialist, vizate de medicul scolar;
• adeverinta sau certificat medical eliberat ?n cazul ?n care elevul a fost internat ?n spital; (elevul va consemna pe verso data predarii motivarii medicale si va semna alaturi de diriginte)
• cererea parintilor, aprobata de director, pentru situatii familiale deosebite, fara a depasi 7 zile pe an (cererea se depune la secretariat, de catre parinte, cu aprobarea dirigintelui, ?nainte de a efectua absentele sau, ?n cazuri de forta majora, imediat dupa efectuarea absentelor).
Pentru a fi considerate valabile, adeverintele medicale trebuie sa contina ?n mod vizibil numele si parafa medicului, numele cabinetului medical sau al spitalului, diagnosticul. Chiar ?n situatiile mai sus prezentate, motivarea absentelor se face dupa consultarea parintilor. În cazul ?n care se constata falsuri, actele prezentate sunt considerate nule, iar elevul ?n cauza este sanctionat cu scaderea notei la purtare cu 3 puncte.
Art.18.
Motivarea absentelor se face de profesorul diriginte ?n maxim 7 zile de la reluarea activitatii, iar actele doveditoare se pastreaza de diriginte pe tot parcursul anului scolar. Daca actele doveditoare nu sunt prezentate ?n termenul prevazut, acestea nu mai pot fi utilizate ?n motivarea absentelor.
Art.19.
Elevii calificati la faza judeteana si nationala ale olimpiadelor scolare, ?n vederea pregatirii intensive, pot fi scutiti de frecventa cu aprobarea directiunii, conform precizarilor de mai sus. Acestia au ?nsa obligatia de a recupera individual materia pierduta.
Art.20
. Elevii aflati ?n situatia prevazuta la precedentele doua articole nu vor fi examinati scris sau oral ?n prima saptam?na de la revenirea la cursuri, iar profesorii clasei le vor acorda sprijinul la recuperarea lectiilor.
Art. 21.
Pentru fiecare 10 absente nemotivate pe semestru sau pentru 10% ore absentate din numarul tolal de ore pe semestru la o mateie se scade un punct la purtare (conform art. 131 din Regulamentul de organizare si fuctionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005).
Art. 22.
În cazul ?n care elevul absenteaza nemotivat la un numar de 20 de ore la discipline diferite de studiu sau la 15% din orele unei discipline, cumulate pe un an scolar, se ?ntocmeste preavizul de exmatriculare si se ?nm?neaza parintelui/tutorelui legal sau elevului, daca acesta a ?mplinit 18 ani, sub semnatura (conform art. 125 din Regulamentul de organizare si fuctionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005)
Art. 23
. Sunt declarati am?nati semestrial sau anual, elevii care au absentat motivat sau nemotivat la cel putin 50% din numarul de ore pe semestru la disciplinele respective.
IV.3.3. Drepturile elevilor. Recompense

Art. 24.
Elevii beneficiaza de drepturile prevazute ?n art. 97 - 109 din Regulamentul de organizare si fuctionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005.
Art. 25
. Elevii vor fi recompensati prin premii acordate la sf?rsitul anului scolar.
• Se acorda titlul de sef de promotie absolventului clasei a VIII-a si absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie a tuturor anilor de liceu, cu conditia sa aiba 10 la purtare ?n toti anii.
• Se poate acorda un premiu de onoare pentru un elev care, prin rezultatele obtinute, a contribuit la cresterea prestigiului scolii.
• Se acorda premii speciale pentru elevii care au avut frecventa de 100%, media generala peste 8,50 si media 10 la purtare.
Art.26
Organizarea si regulamentul Consiliului elevilor
a) Consiliul elevilor pe scoala se constituie din reprezentantii claselor ?n primele 2 saptam?ni de scoala. Fiecare clasa desemneaza 1 reprezentant. Consiliul se ?ntruneste semestrial sau la solicitarea biroului sau a directiunii scolii.
b) Consiliul elevilor este condus de un birou, format din 3 membri (presedinte, loctiitor, responsabil pe probleme). Presedintele este membru al Consiliului de administratie al scolii
c) Consiliul de administratie numeste un cadru didactic care raspunde de comunicarea cu Consiliul elevilor
d) Consiliul elevilor analizeaza problemele elevilor si propune masuri privind ?mbunatatirea:
• activitatilor didactice;
• activitatilor extracurriculare;
• disciplinei si frecventei;
• relatiilor elev – profesor, elev – elev;
• relatiilor cu alte unitati de ?nvatam?nt ;
• integrarii socio – profesionale;
• activitatilor din timpul liber;
e) Problemele ridicate si propunerile facute de catre Consiliul elevilor vor fi aduse la cunostinta Consiliului de Administratie al liceului, care va lua masuri de rezolvare a acestora. Problemele solutionate vor fi aduse la cunostinta elevilor si cadrelor didactice.
f) Daca presedintele Consiliului elevilor nu va aduce la cunostinta Consiliului de Administratie problemele si masurile prezentate de sefii claselor, acesta va fi schimbat dupa un semestru scolar.
g) Consiliul elevilor ?si desfasoara activitatea pe baza unui plan semestrial propus de birou si a unui grafic de ?ntruniri cuprinz?nd problematica si data. Aceste documente vor fi transmise ?n copie Consiliului de Administratie al liceului.
h) Din partea Consiliului de Administratie activitatea va fi coordonata de consilierul pentru probleme educative si activitati extracurriculare.
i) La ?ntrunirile Consiliului si biroului se ?ntocmesc procese verbale, un exemplar din fiecare se va depune la consilierul educativ.
Art.27
. ?coala garanteaza libertatea de reuniune a elevilor conform Conventiei cu privire la drepturile copilului si art. 98 din Regulamentul unitatilor scolare si prezentul regulament
IV.3.4. Responsabilitatile elevilor.
Sanctiuni pentru nerespectarea acestora.
Art.30.
Elevii din ?nvatam?ntul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si ?nsusi cunostintele prevazute de programele scolare.
Art.31
. (1) Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta, at?t ?n unitatea de ?nvatam?nt, c?t si ?n afara ei.
(2) Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte:
a) legile statului;
b) Regulamentul de organizare si fuctionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005 si regulamentul intern;
c) regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii;
Art. 32
. Este interzis elevilor:
1) Sa distruga documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

sanctiuni:
- nota 4 la purtare pentru elevii claselor V – X;

2) Sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de ?nvatam?nt;

sanctiuni:
- la prima abatere : remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor distruse;
- pentru abateri repetate: remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor si scaderea notei la purtare ?n functie de gravitatea faptei.
3) Sa aduca si sa difuzeze, ?n unitatea de ?nvatam?nt, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;

sanctiuni:
- mustrare scrisa (sanctiune care se ?nsoteste, conform Regulamentului de organizare si fuctionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005, cu scaderea notei la purtare cu doua puncte)
4) Sa organizeze si sa participe la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatii de ?nvatam?nt sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor.

sanctiuni:
- mustrare scrisa.
5) Sa blocheze caile de acces ?n spatiile de ?nvatam?nt;

sanctiuni:
- mustrare scrisa.
6) sa detina si sa consume, ?n perimetrul unitatii de ?nvatam?nt si ?n afara acestuia, droguri, bauturi alcoolice si tigari si sa participe la jocuri de noroc;
sanctiuni:

• pentru fumat:
- prima abatere: trei ore munca ?n folosul scolii ?n afara programului de cursuri;
- abateri repetate: mustrare scrisa.
• pentru detinerea sau consumarea de alcool:
- pentru elevii claselor V –X: eliminare 5 zile (trei puncte scazute la purtare);
• pentru practicarea jocurilor de noroc:
- elimiare 5 zile (trei puncte la purtare).
7) Sa introduca, ?n perimetrul unitatii de ?nvatam?nt, orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie, petarde, pocnitori etc., care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a personalului unitatii de ?nvatam?nt;

sanctiuni:
- nota 4 la purtare, anuntarea organelor de ordine.
8') Sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
sanctiuni:

- eliminare 5 zile (trei puncte la purtare).
9) sa utilizeze telefoanele celulare si alte mijloace de ?nregistrare audio - video ?n timpul orelor de curs;

sanctiuni:
- la prima abatere: observatie individuala consemnata ?n caietul dirigintelui, informarea parintilor;
- pentru abateri repetate: mustrare scrisa.
10) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile ?n perimetrul unitatii de ?nvatam?nt;

sanctiuni:
- pentru elevii claselor V – X : 4 la purtare;
- anuntarea organelor de ordine.
11) Sa aiba tinuta, comportamente si atitudini ostentative si provocatoare;

• pentru tinuta indecenta (bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere, machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasa, pantaloni scurti, par vopsit ?n culori stridente, machiaj strident, bijuterii ?n exces, piercinguri, tinuta capilara indecenta):
sanctiuni:
- prima abatere: observatie individuala, anuntarea parintilor,
- abateri repetate; mustrare ?n fata clasei (?nsotita de scaderea notei la purtare cu un punct, conform Regulamentul de organizare si fuctionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005); mustrare scrisa.
• pentru comportamente si atitudini ostentative si provocatoare:
sanctiuni:
- prima abatere: observatie individuala, anuntarea parintilor;
- abateri repetate: mustrare ?n fata clasei, mustrare scrisa.
12) Sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate ?n limbaj si ?n comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de ?nvatam?nt.

sanctiuni:
- prima abatere: observatie individuala, anuntarea parintilor;
- abateri repetate; mustrare ?n fata clasei, mustrare scrisa.
13) Sa deranjeze orele.

sanctiuni:
- prima abatere: observatie individuala, anuntarea parintilor;
- abateri repetate; mustrare ?n fata clasei, mustrare scrisa.
14) Sa se angajeze ?n conflicte violente, bataie.

sanctiuni:
- scaderea notei la purtare ?n functie de gravitatea faptei
15) Sa refuze sa se supuna instructiunilor personalului scolii.

sanctiuni:
- prima abatere: trei ore de munca ?n folosul scolii;
- abateri repetate: mustrare scrisa.
16) Sa se implice ?n actiuni care aduc atingere imaginii scolii.

sanctiuni:
- prima abatere: 5 ore de munca ?n folosul scolii;
- abateri repetate: scaderea notei la purtare ?n functie de gravitatea faptei.
17) Sa copieze la teme sau la lucrarile scrise

• copierea temelor:
sanctiuni: refacerea temei; efectuarea unor teme suplimentare.
• copiere la lucrari scrise:
sanctiuni:
- prima abatere: nota 1 la lucrare;
- abateri repetate: nota 1 la lucrarea si scaderea notei la purtare cu 1 punct.
18') Sa-si ?nsuseasca obiecte sau bani de la colegi.

sanctiuni:
- scaderea notei la purtare ?n functie de gravitatea faptei;
- anuntarea organelor competente.
19) Sa desfasoare activitati de propaganda politica, prozelitism religios.

sanctiuni:
- prima abatere: observatie individuala, anuntarea parintilor;
- abateri repetate: scaderea notei la purtare ?n functie de gravitatea faptei.
20) Sa parasesca scoala ?n timpul programului scolar.

sanctiuni:
- prima abatere: 3 ore de munca ?n folosul scolii;
- abateri repetate: mustrare scrisa.
21) Sa utilizeze toaletele sexului opus.

sanctiuni:
- prima abatere: trei ore de munca ?n folosul scolii;
- abateri repetate: mustrare scrisa
Art.33
. Anularea sanctiunilor de mustrare ?n fata clasei, mustrare scrisa, eliminarea pe 3 – 5 zile se poate propune de catre cel care a aplicat sanctiunea, ?n conditiile ?n care elevul a avut un comportament ireprosabil pe o perioada de cel putin opt saptam?ni de scoala de la sav?rsirea abaterii.
Art.34
. Elevii au obligatia sa poarte asupra lor carnetul de elev, sa-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum si parintilor, pentru informare ?n legatura cu situatia scolara.
Art. 35.
Elevii din ?nvatam?ntul preuniversitar de stat trebuie sa utilizeze cu grija manualele scolare primite gratuit si sa le restituie ?n stare buna, la sf?rsitul anului scolar.


Capitolul V – Parintii


Art . 1
. Comitetul de parinti al clasei si Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia parintilor se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor din Regulamentul de organizare si fuctionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005, art. 46 – 54.
Art. 2
. Conform prevederilor Constitutiei Rom?niei, ale Legii Învatam?ntului nr.84/1995 modificata si completata, ale Legii nr.128/1997 – Statutul Personalului Didactic, ale noului Regulament de Organizare si Functionare a unitatilor scolare – nr. 4925/08.09.2005 si ale Legii nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, ?ntre Grupul Scolar Ilie Macelariu – reprezentat de director – si parintii fiecaruia dintre elevii acestei unitati scolare se va ?ncheia un acord de parteneriat prin care partile semnatare ?si asuma raspunderea respectarii obligatiilor ce le revin. În cadrul acestui acord de parteneriat se prevad si urmatoarele obligatii ale parintilor elevilor:
Art. 3
. Parintii sunt raspunzatori pentru ?ntreaga activitate a copiilor lor ?n unitatea de ?nvatam?nt si ?n afara ei: pregatirea pentru ore, frecventa participarii la cursuri, tinuta, starea disciplinara, etc.
Art. 4
. Parintii au obligatia de a tine legatura cu scoala, prin diriginte, pentru a cunoaste situatia scolara a elevului.

Colaborarea parintilor cu unitatea de ?nvatam?nt este obiectiv major ?n realizarea scopului final comun - educatia elevilor.

REGULAMENTUL GRADINITEI

Gradinitele de copii care sunt parte integranta din Grupul Scolar Ilie Macelariu Miercurea Sibiului vor respecta atat regulamentul scolii pentru clauzele generale cat si regulamentul gradinitei pentru clauzele particularizate.

ProgramuI gradinitei.

Art.1 In invatamantul prescolar se respecta structura anului scolar stabilit pentru invatamantul  preuniversitar.

* Grupele cu program normal (4 ore) asigura educatia si pregatirea  corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala;

*   Grupele cu program prelungit (9 ore pe zi) functioneaza continuu, asigurand atat educatia si pregatirea  corespunzatoare a copiilor pentru scoala si viata sociala cat si protectia sociala a copiilor.

Art.2 Grupele cu program prelungit pot fi inchise temporar, cu acordul inspectoratului scolar si cu atentionarea parintilor, nu mai mult de 60 de zile pe an, pentru curatenie, reparatii sau dezinsectii.

  • In perioada inchiderii unitatii, inspectoratul scolar si conducerea gradinitei vor Iua masuri de asigurare a protectiei copiilor contactand unitati apropiate care functioneaza in perioada respectiva si pot prelua acei copii.

Art.3 Programul zilnic al copiilor se desfasoara pe baza unei planificari care vizeaza proiectarea tuturor activitatilor in care sunt implicati copiii pe parcursul intregului an scolar.

Art.4 Activitatea instructiv-educativa in gradinita de copii se desfasoara pe baza unui orar stabilit de educatoare. Acesta respecta prevederile planului de invatamant   pentru grupa respectiva si poate fi flexibil;

Constituirea grupeIor.

Art.5 InvatamantuI prescolar cuprinde prescoIari cu varste intre 3 si 6/7 ani si se organizeaza de regula, pe grupe consituite dupa criteriul de varsta al copiilor sau dupa niveIul de dezvoltare global a al acestora.

Art. 6 Grupa se constituie respectand prevederile legale si cuprinde in medie  15 copii .

Art.7 Inscrierea copiilor se face, de regula, la inceputul anului scolar sau in situatii deosebite, in timpul anului scolar, in limita locurilor disponibile.

A)La inscrierea copiilor in gradinita nu se percep ta.xe.

B)La inscrierea copiilor este interzisa discriminarea dupa orice fel de criteriu.

Art.8 Pentru asigurarea hranei copiilor aflati ?n gradinitele cu program prelungit parintii sau sustinatorii legali platesc o contributie stabilita de legislatia ?n vigoare. Recalcularea contributiei parintilor pentru hrana care se asigura copiilor ?n grupele cu orar prelungit determinata de absenta copilului din unitate, se face potrivit reglementarilor ?n vigoare.

Art. 9 Actele necesare ?nscrierii copiilor ?n gradinita sunt:

• Cerere de ?nscriere;

• Adeverinte cu veniturile parintilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale

(pentru gradinitele cu program prelungit si saptam?nal);

• Copie dupa certificatul de nastere al copilului certificata de directoare

• Fisa medicala, completata potrivit reglementarilor ?n vigoare;

• Aviz epidemiologic, eliberat potrivit prevederilor legale.

Art. 10 Datele personale extrase din actele cuprinse ?n dosarul de ?nscriere, se consemneaza ?n Registrul de evidenta a ?nscrierii copiilor.

Art. 11 Transferarea copilului de la o gradinita la alta se face la cererea parintilor sau a sustinatorilor legali, cu avizul celor doua unitati, ?n limita locurilor planificate.

Art. 12 Scoaterea copilului din evidenta gradinitei se face ?n urmatoarele

situatii:

• În caz de boala infectioasa cronica, cu avizul medicului.

• În cazul ?n care copilul absenteaza doua saptam?ni consecutiv, fara motivare.

Art.13 Pentru mentinerea frecventei copiilor educatoarea trebuie sa aiba o buna colaborare cu familia acestora.La ?nscrierea copilului, mentiunile prevazute la art. 58 , 59 si 60  vor fi aduse la cunostinta parintilor.

Evaluarea

Art 14. Educatoarea foloseste modalitati diverse de evaluare a progreselor copiilor si acorda atentie implicarii copiilor in procesul evaluarii.

Art. 15. Evaluarea se face ritmic conform metodologiei stabilite de Consiliul National de Evaluare si Examinare respectandu-se prevederile din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Art.16. Instrumentele de evaluare se stabilesc ?n functie de v?rsta si de particularitatile psihopedagogice ale copiilor. Acestea pot fi:

a) lucrari scrise;

b) activitati practice;

c) referate si proiecte;

d) interviuri;

e) portofolii;

Resurse umane

Art.17 Personalul didactic, nedidactic ,sanitar sau din alta categorie, ,care isi realizeaza norma de activitate in gradinita, are obligatia de a respecta ordinea, discliplina, programul de munca, regulamentul de ordine interioara, sarcinile specifice si obligatorii din fisa individuala a postului, precum si normele in vigoare prevazute de legislatia muncii, din domeniul sanitar etc .

  • drepturile si obligatiile fiecarui salariat din gradinita se respecta in mod obligatoriu
  • indiferent de categoria socio-profesionala pe care o reprezinta, personalul angajat in gradinita de copii are datoria si obligatia de a respecta normele privind asigurarea vietii, sanatatii si integritatii copilului pe timpul cat acesta se afla in unitatea prescolara

Art. 18. Consiliul de administratie si directorul stabilesc norme si competente care completeaza fisa individuala a postului pentru personalul didatic si nedidactic, in functie de necesitatile gradinitei.

Parintii

Art.19 (1) Parintii/tutorii legali au dreptul si obligatia de a colabora cu gradinita  ?n vederea realizarii obiectivelor educationale.

(2) Parintii/tutorii legali au obligatia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cueducatoarea  pentru a cunoaste evolutia copilului lor.

(3) Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal sunt obligati, conform legii, sa asigure frecventa mai ales la grupa mare pregatitoare .

Comitetul de pãrinti al clasei

Art. 20(1) Comitetul de parinti al clasei se alege ?n fiecare an ?n adunarea generala a parintilor grupei , convocata de educatoare, care prezideaza sedinta.

(2) Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti al clasei are loc ?n primele 30 zile de la ?nceperea cursurilor anului scolar.

(3) Comitetul de parinti al clasei se compune din trei persoane:

-un presedinte;

-doi membri;

Educatoarea  convoaca adunarea generala a parintilor la:

- ?nceputul fiecarui semestru;

-?ncheierea anului scolar;

-ori de c?te ori este necesar.

(4) Comitetul de parinti al clasei reprezinta interesele parintilor grupei ?n :

-adunarea generala a parintilor  de la nivelul unitatii ;

-?n consiliul reprezentativ al parintilor;

-?n consiliul profesoral ;

-in alte organisme ale unitatii.

Art.21 Comitetul de parinti al clasei are urmatoarele atributii:

a) asigura frecventa copiilor;

b) sprijina cadrul didactic ?n organizarea si desfasurarea unor activitati extrascolare;

c) are initiative si se implica ?n ?mbunatatirea conditiilor din gradinita;

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitatii educative si a bazei materiale din clasa si din unitate;

e) sprijina conducerea gradinitei  ?n ?ntretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitatii de ?nvatam?nt.

Art.22 Comitetul de parinti al grupei poate propune, ?n adunarea generala, o suma prin care parintii sa contribuie la ?ntretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a gradinitei;

Art.23 Contributia  nu este obligatorie. Informarea celor implicati cu privire la continutul acestui articol este obligatorie.

Art.24 Contributia se colecteaza si se administreaza numai de catre comitetul deparinti, fara implicarea cadrelor didactice.

Art.25 Educatoarei ii este interzis sa opereze cu aceste fonduri.

Art.26 Fondurile banesti ale comitetului de parinti se cheltuiesc la initiativa acestuia sau ca urmare a propunerii educatoarei  sau a directorului, ?nsusite de catre comitet.

Consiliul reprezentativ al pãrintilor

Art.27 In prima luna a semestrului in Adunarea generala de la inceputul anului scolar, convocata de director, se alege Consiliul reprezentativ al parintilor

Art.28 Consiliul reprezentativ al parintilor din gradinita este compus din presedintii comitetelor de parinti ai fiecarei clase.

Componenta:7 - 9 membri (presedinte, vicepresedinte, casier si alti 4 - 5 rnembrii)

Consiliul reprezentativ al parintilor ?si desemneaza reprezentantii sai ?n

organismele de conducere ale scolii.

Art.29 Presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor este reprezentantul parintilor in Consiliul de Administratie al gradinitei.

Art.30 Consiliul reprezentativ al parintilor se organizeaza si functioneaza ?n

conformitate cu propriul regulament de ordine interioara

Art. 31Consiliul reprezentativ al parintilor  are urmatoarele atributii:

-propune unitatii discipline optionale  care sa se studieze prin curriculumul la decizia scolii (alte optionale decat cele prevazute in oferta gradinitei daca sunt in concordanta cu proiectul de dezvoItare institutionala al gradinitei si cu cererile "pietei" pana in luna martie a fiecarui an );

- sprijina parteneriatele educationale dintre gradinita  si institutiile cu rol educativ ?n plan local;

- sustine gradinita ?n organizarea si desfasurarea festivitatilor anuale;

- sustine conducerea unitatii  ?n organizarea si ?n desfasurarea consultatiilor cu parintii, pe teme educationale;

- sprijina conducerea unitatii de ?nvatam?nt ?n ?ntretinerea si modernizarea bazei materiale;

Art.32 Comitetele de parinti ale claselor /Consiliul reprezentativ al parintilor pot atrage resurse financiare extrabugetare, const?nd ?n contributii, donatii, sponsorizari etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea si ?ntretinerea patrimoniului unitatii de ?nvatam?nt, a bazei materiale si sportive;

b) sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;

c) alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de ?nvatam?nt sau care sunt aprobate de adunarea generala a parintilor.

Art 33 Personalul didactic nu opereaza cu aceste fonduri.

Art 34 Fondurile colectate se cheltuiesc numai prin decizia organizatiilor parintilor,din proprie initiativa, sau ?n urma consultarii consiliului de administratie al unitatii de ?nvatam?nt.

Art.35 0 comisie de cenzori, formata din 3 rnembri care verifica activitatea financiara a Consiliului.

Relatii cu alte institutii si cu publicul

Art.36 Gradinita se afla in subordonarea directa a scolii Miercurea.

Art 86 .Gradinita intretine relatii cu autoritatile locale, judetene, politia, biserica si alte institutii guvemamentale si neguvemamentale. Reprezentantul gradinitei in relatiile cu comunitatea locala, organizatiile guvernamentale si nonguvernamentale este  un cadru didactic desemnat.

Ar1.87 Cererile, reclamatiile si sesizarile se inregistreaza in registrul de intrari / iesiri. Sesizarile si reclamatiile se indosariaza intr-un dosar separat. Reclamatiile si sesizarile anonime nu se iau in consideratie. Solicitantii vor primi raspuns in termen de o luna.


Dispozitii finale


Art. 1
. Prezentul Regulament de Ordine interioara al Grupului Scolar Ilie Macelariu Miercurea Sibiului  intra ?n vigoare ?ncep?nd cu data aprobarii lui de catre Consiliul Profesoral.
Regulamentul de Ordine interioara al scolii va fi coroborat cu Regulamentul de Organizare si functionare a Unitatilor de Învatam?nt Preuniversitar nr. 4925/08.09.2005, ori de c?te ori va fi cazul, pe articole impuse de situatie.
Art. 2
. Prezentul regulament va fi adus la cunostinta elevilor si a parintilor sau a reprezentantilor legali ai acestora.
Art. 3
. La data intrarii ?n vigoare a prezentului regulament, se abroga Regulamentul de ordine interioara al Grupului Scolar Ilie Macelariu  aprobat ?n 2009.
Art. 4
. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricarui alt fond destinat derularii evaluarilor nationale (teste nationale, examen de bacalaureat, examene de absolvire), conform art. 166 din Regulamentul de organizare si fuctionare a unitatilor de ?nvatam?nt preuniversitar, 2005.


Design and develop by Raster Studio - http://www.raster.ro